Stratejik Planların Bireysel Hedeflere İndirgenmesi


Amaç

Günümüzde “Stratejik Planlama” kuruluşlarda uzun soluklu sürdürülebilir başarıyı sağlamada en önemli yaklaşım haline gelmiştir. İster özel sektör, ister kamu kurumu olsun, her kuruluşun yarınlarını planlaması, vizyonunu oluşturması ve bu doğrultuda uzun ve kısa dönemli hedefleri ile gidecekleri yolu, yani stratejilerini belirlemesi gerekmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşılması ise, ancak bu hedeflerin kuruluşun süreçleri uyumlu olması, tüm çalışanlarının bu hedeflerden haberdar olması ve bu hedefler için ortaklaşa çalışması ile mümkündür. Diğer bir deyişle, kuruluş vizyonuna doğru dalgalı denizlerde ilerlerken gemideki tüm çalışanların aynı noktaya doğru kürek çekmeleri sağlanmalıdır.

Bu alandaki mevcut uygulamalar incelendiğinde iki önemli aksaklık göze çarpmaktadır. Ya vizyonla ilişkili ölçülebilir hedeflerin belirlenememekte ve dolayısıyla stratejik planlama etkin olarak yapılamamakta, ya da belirlenen stratejik hedefler iş süreçlerine ve bölüm hedeflerine indirgenememektedir. Her iki durumda da stratejik planlar uygulamaya geçememekte ve kağıt üzerinde kalmaktadır.

Yukarıdaki aksaklıkların giderilmesi için, bu çalıştayda “Stratejik Planlama” yaklaşımının ana hatlarıyla anlatılması, kuruluşlarda stratejik hedeflerin nasıl belirleneceğinin açıklanması, bu hedeflere yönelik süreçlerin ve çalışanların hedeflerinin belirlenmesinin sağlanması ve kurumsal performans ölçümünden “Bireysel Performans Değerlendirme” uygulamasına geçişin sağlanması amaçlanmaktadır. Katılımcılar yapılacak grup çalışmaları ile bu konulara dair somut örnekler üzerinde çalışma fırsatı bulacaklardır. Çalıştayda özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik örnekler üzerinde durularak, konunun farklı sektörlerdeki uygulamaları yansıtılacaktır.

 

İçerik

 • Mükemmellik modeli, stratejik yönetim ve süreç yönetimi kavramlarının anlaşılması
 • Misyon, vizyon ve değerlerin oluşturulması
 • Swot analizi yapılması
 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi
 • Süreçlerin oluşturulması
 • Stratejik hedefler ile süreç performans göstergeleri ilişkisinin kurulması
 • Stratejik hedeflerin bölüm hedeflerine indirgenmesi
 • Bölüm hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi
 • Bireysel performans değerlendirme sisteminin anlaşılması

 

Katılımcılar

Kurumsal stratejik planın oluşturulması, şirket hedeflerinin yayılımı, süreçlerin şirket hedefleri doğrultusunda iyileştirilmesi, iş planlarının oluşturulması, yayılması ve izlenmesi ve bütçelendirilmesi konularında görev alacak yöneticiler, uzmanlar, çalışanlar.

 

Süre: 2 Gün 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ