Rehberlik


REHBERLİK HİZMETLERİ

Vizyonumuzda ekonomisi, kurumları ve şirketleri ile gelişmiş bir Türkiye var. “Mükemmellik” kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine bulunmak amacıyla kurulduğumuz 1990 yılından bu yana bu ideal uğruna çalışıyoruz. Mükemmellik ve Kalite alandaki çalışmalarımızın odağı her zaman kuruluşlarımızın gelişimini desteklemeye yönelik uygulamalara yer vermektir. Günümüzde ülke kalkınması, büyük ölçüde kuruluşların yüksek rekabet gücü kazanmasına, kar ederek iç ve dış pazarlara hakim ve söz sahibi olmasına bağlıdır. Kuruluşlar başarılı olmalı ki, kazançlarını ve istihdama dönüştürsünler; döviz geliri sağlayarak dış ticareti dengelesinler ve ar ederek vergi hasılatıyaratsınlar. Bu kapsamda, kuruluşlara sürekli gelişimi nasıl başaracakları, mükemmel sonuçlara nasıl ulaşacakları, tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini nasıl karşılayacakları ve bütün bunların bir sonucu olarak rekabetçi ve sürdürülebilir ekonomik güce kavuşmaları için kendilerine rehberlik ederek yol gösterme ve bir ölçüde rehberlik yapma çaba ve gayreti içindeyiz.Bizler için , Mükemmellik Modeli’nin Temel Kavramlarını hayata geçirmek amacıyla sunduğumuz rehberlik hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğinien üst seviyeye çıkarabilmek için gerek rehber kadromuzu güçlendirmek gerekse kapsamını genişletmek için özel çaba gösterdiğimiz bir yıl oldu. Ayrıca bu konuyla ilgili olarak rehberlik hizmetlerimize ilişkin iş ortaklarımızla çalışma modelimizi de gözden geçirerek, her iki tarafın beklentilerini dengeleyecek ve en üst seviyeye çıkarabilecek bir yapıya getirdik. Bu kapsamda,  yılında sunduğumuz, bizim için özel olan çalışmalardan örnekler aşağıda özetlenmiştir.

Sektör : Enerji Dağıtım 

 Rehberlik Çalışması : 
 
İş Etiği Sisteminin Kurulması ve Hayata Geçirilmesi: Kuruluşta mevcut durum tespiti yapıldıktan sonra kuruluşa özgün etik kodlar oluşturulmuş, etik kodların yönetimin ilişkin bir sistem kurulması için gereken yapısal düzenlemeler yapılar etik kodların kuruluş içinde duyurumu, benimsetilmesi ve kuruluşun yönetim ve yönetişim sistemi içindeki metrikler ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. 

Sektör : Makina Üretim, Kamu Hizmetleri

 Rehberlik Çalışması :
 
Stratejik Yönetim Sürecinin Oluşturulması:Kuruluşlarda, EFQM Mükemmellik Modelinin “Strateji” başlıklı ana kriteri çerçevesinde bir Stratejik Yönetim Sürecinin oluşturulması ve yaşama geçirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmalar Strateji ve Stratejik Yönetim temel kavramlarının anlaşılması ve bu Model açısından hayata geçirilmesi beklenen yaklaşımlara yönelik eğitimler ile başlatılmış. Stratejik Planlama Süreci tanımlanarak süreç girdi ve çıktıları netleştirilerek formatları oluşturulmuştur. Planlama takvimi ve işleyişi belirlenerek, ilk uygulamada rehberlik edilmiştir. 

Sektör : Makina Üretim, Yerel Yönetim, Kamu Hizmetleri

 Rehberlik Çalışması :
 
Süreç Yönetimi Sisteminin Oluşturulması ve Süreç Çerçevesinin Belirlenmesi: Kuruluşlarda, EFQM Mükemmellik Modelinin “Süreçler paydaşlara en uygun değeri sağlamak amacıyla tasarlanır ve yönetilir” başlıklı alt kriteri çerçevesinde ” çerçevesinde bir Süreç Yönetimi Sisteminin oluşturulması ve yaşama geçirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Çalışma sonunda Kuruluşların süreç çerçevesinin gözden geçirilmesi, süreç yönetimine ilişkin eksik hususların tamamlanması, tüm süreçlerin sahiplendirilmesi, tanımlarının (süreç haritalarının ) yapılması, performans göstergelerinin kuruluş stratejileri ile uyumlandırılması sağlanmıştır. 

Sektör : Turizm ve Otelcilik

 Rehberlik Çalışması :

Entegre Yönetim Sisteminin Kurulması ve Belgelendirilme Aşamasına Getirilmesi: Kuruluşta, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Güvenliği ve İş Sağlı Yönetim Sistemine yönelik bir entegre Yönetim Sistemi için gerekli alt yapı oluşturularak, belgelendirme için gereken tüm şartların sağlanmasına ilişkin rehberlik yapılmıştır. 

Sektör : Otomotiv Yan Sanayii

 Rehberlik Çalışması :

Toplam Üretken Bakım (TPM) Sisteminin Oluşturulması: Kuruluşta, ekipman, makine ve teçhizat verimliliğini ve üretim kayıplarını önlemek amacıyla TPM çalışmaları yürütülmüştür. Eğitimlerle desteklenen rehberlik çalışmasında 5S uygulamaları ile Planlı Bakım ve Otonom Bakım alt yapıları oluşturulması ve hayata geçirilesi için rehberlik yapılmıştır. 

Sektör : Enerji Dağıtım,Sivil Toplum Örgütü, Reklam ve Tanıtım Hizmetleri

 Rehberlik Çalışması :

Stratejik Planlama Rehberliği: Kuruluşların dönemsel stratejik planlama çalışması içinde bizzat yer alarak, dönem stratejilerinin oluşturulması, stratejik hedeflerin saptanması konusunda rehberlik edilmiştir. Bir sivil toplum kuruluşunda stratejik planlama kitabı bizzat yazılmıştır. Her iki sektördeki kuruluşta da stratejilerin kritik başarı göstergeleri ile kurum karnelerinin oluşturulması, bölüm ve bireysel hedeflere yayılımın sağlanması aşamalarına ilişkin yapılandırmalar iyileştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde de rehberlik edilmiştir.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ