Türkiye Kalite Derneği
KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağıdır
KalDer İzmir Şubesi Kalite Ödülleri
Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü

"Daha iyi bir yaşam için"

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü, Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi ile Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurullarının işbirliği ve üyelerinin katkıları ile düzenlenmektedir.

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü ile ülkemizde ve bölgemizde kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması, kuruluşların kaliteye yönelik çabalarının özendirilmesi ve başarılı kalite stratejilerinin tüm ülke yararına sunulması ile bölgemizdeki kurum/kuruluşların Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü’ne hazırlanmaları amaçlanmaktadır.


1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’nde kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli, detaylı ve sınırları keskin çizgilerle tanımlanmış bir model değildir. Organizasyonlarda sürekli mükemmelliği sağlamaya yönelik değişik yaklaşımların geçerliliğini kabul etmektedir.

Keskin sınırlarla çizilmemiş bu model çerçevesinde bazı kavramlar vurgulanmak istenen temel noktaları belirler. Bu kavramlara dayandırılan yaklaşımlar, faaliyetler ve atılımlar genellikle “toplam kalite yönetimi” adıyla anılır. Bu broşürde “toplam kalite yönetimi” deyimi bu esaslar çerçevesinde kullanılmıştır.

Kavramların önemine ilişkin bir sıralama yapılmadığı gibi, listedeki kavramların her şeyi kapsaması da amaçlanmamıştır. Mükemmel kuruluşlar geliştikçe bu kavramlar da gelişip değişebilecektir.

TEMEL KAVRAMLAR

Sonuçlara Yönlendirme

Mükemmellik; ilgili tüm paydaşların gereksinimlerinin dengelenmesini ve karşılanmasını sağlayarak sürekli ve üstün iş sonuçları yaratmaktır. (paydaş terimi kuruluştan parasal çıkarı olan hissedarlar kadar kuruluşta çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplumu da kapsamaktadır).

Müşteri Odaklılık

Ürün ve hizmet kalitesini en son noktada değerlendirecek olan müşteridir. Müşteri bağlılığını sağlamanın, müşteriyi elde tutmanın ve pazar payı elde etmenin en iyi yolu varolan ve olası müşterilerin gereksinimlerine net bir biçimde odaklanabilmektir.

Liderlik ve Amacın Tutarlılığı

Bir kuruluşun liderlerinin davranışları kuruluş içinde amacın berraklığını, birliğini sağlar, kuruluşun ve çalışanlarının mükemmelliğe erişebilecekleri bir ortam yaratır.

Süreçler ve Verilerle Yönetim

Bir kuruluş en iyi performansını, birbiri ile ilişkili tüm faaliyetlerin anlaşıldığı ve sistematik bir biçimde yönetildiği ve işlemler ile planlanan iyileşmelerin paydaşların görüşlerini de kapsayan güvenilir bilgilere dayanılarak alındığı zaman gösterir.

Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı

Bir kuruluşun çalışanlarının potansiyelinin tam olarak yaşama geçirilebilmesi için paylaşılan değerler ile güven ve yetkelendirme kültürünün gelişmiş olması gerekir. Böyle bir ortam herkesin katılımını kolaylaştırır.

Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme

Bir kuruluşun performansı, bilgi birikimi, sürekli bir öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme kültürü içinde yönetilirse ve paylaşılırsa, en üst noktasına çıkar.

İşbirliklerinin Geliştirilmesi

Bir kuruluşun en iyi performansını ortaya koyması işbirliği yaptığı kuruluşlarla gerçekleştirdiği güvene, bilgi birikiminin paylaşılmasına ve bütünleşmeye dayalı karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmasına bağlıdır.

Toplumsal Sorumluluk

Kuruluşun ve çalışanlarının uzun vadeli çıkarlarının korunması etik davranış yaklaşımın benimsenmesine ve genel olarak toplumun beklentilerinin aşılmasına bağlıdır.


2. KALİTE ÖDÜLÜ

Dünya ekonomilerinin bütünleşmesi arttıkça, rekabetin kapsam ve yoğunluğu da büyük ölçüde değişiyor. Başarılı işletmeler, yeni yönetim ve organizasyon yöntemlerine yöneliyorlar. Kalite rekabet gücünü arttıran etkenler arasında öne çıkarken müşterilerin mutluluğuna, çalışanların katılımına ve sürekli gelişim ilkelerine dayanan “toplam kalite” anlayışı yaygınlaşıyor. Pek çok ülkede verilmekte olan kalite ödülleri “toplam kalite” anlayışının yaygınlaşmasında önemli rol oynuyor.

Kalite ödüllerinin en eskisi ve tanınmışı Japonya’da 1951 yılında başlatılan “Deming Ödülü”dür. ABD bu örneği 1988’de “Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü” ile, Avrupa ise 1992’de “Avrupa Kalite Ödülü” ile izlemiştir.

Dünyadaki ve Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kaliteye verilen önem artıyor. TÜSİAD ve KalDer’in birlikte düzenledikleri ve ilkini 1993 yılında verdikleri Türkiye Kalite Ödülü de bu süreci hızlandırmayı amaçlıyor.

KalDer’in misyonundaki “toplam kalite kavramını ülke çapında yaygınlaştırmak” isteği 2001-2002 döneminde Ege Bölgesi’nde yerleşik kurum ve kuruluşlar için de bir ödül sürecinin tasarlanmasını sağlamıştır. Bu amaçla, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) kapsamlı bir işbirliği içine girmişler ve Ege Bölgesi kurum ve kuruluşları için EFQM Mükemmellik Modeli’ni temel alan bir ödül sürecini başlatmışlardır.

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’nün üç ana işlevi vardır:

·    Kalite bilincini ve toplam kalite yönetimini bölgemizde yaygınlaştırmak.

·    Kalite seviyemizin uluslararası ortamda saygınlık kazanmasını sağlamak.

·    Toplam kalite yönetimi sistemlerini kurmuş olan firmaların bölgede ve ülkede tanıtımını ve gündemde kalmasını sağlayarak, toplam kalite yönetimine olan ilgiyi arttırmak.

İlki 2002 yılında verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’ne 2003-2004 döneminde de üretim ve hizmet sektöründen kuruluşlar başvurabilecektir. Bu dönemde Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü iki kategoride verilecektir. Bu kategoriler şu şekilde belirlenmiştir:

·    Büyük ölçekli kuruluşlar (çalışan sayısı 250’nin üstünde)

·    Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (çalışan sayısı 250 veya altında)

·    Kamu Kurum ve Kuruluşları

Bu kategorilerde Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’ne başvuran kuruluşlar arasında geçmiş performansları ile mükemmelliğe yaklaşmış ya da mükemmelliği yakalamış olan kuruluşlar “Ege Bölgesi Kalite Başarı Ödülü”nü kazanacaklardır. Bu kuruluşlar arasında her kategoride en iyi olan kuruluş ise “Ege Bölgesi Kalite Büyük Ödülü”nün sahibi olacaktır.

 

3. BAŞVURAN VE KAZANAN KURULUŞLARIN KAZANIMLARI

Başvuran kuruluşlar açısından:

Kalite ödülü için başvuruda bulunan kuruluşlar, kalite yönetimine ilişkin verileri derleme ve gözden geçirme şansını bulurlar.

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü, başvuruda bulunan kuruluşlar için çağdaş kalite anlayışına uygunluk açısından ciddi bir değerlendirme olurken, ödül kazanamasa bile kuruluş, tarafsız bir gözle değerlendirilmenin sonuçlarından yararlanır.

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’ne başvuran kuruluşlar;

·    organizasyonun iyileştirme faaliyetlerine bakış açısını geliştirecek,

·    dar zaman kısıtlarında çalışarak ortak amaçları paylaşma duygusunu ve takım ruhunu geliştirecek,

·    çalışanlarının toplam kalite bilinç düzeyinin artmasını ve pek çok kişinin hazırlıklarda rol alarak sahiplenme duygusunu geliştirmesini sağlayacak,

·    çalışanlar arasında etkin bir eğitim ve iletişim aracı oluşturacak,

·    çalışmalar sonucunda değerlendirmeleri gerçekleştiren ekip tarafından hazırlanan rapor ile kuruluşun uygulamalarına önemli bir geri bildirim alacaklardır.

 

Kazanan kuruluş açısından:

Bu anlamlı ödülü kazanan kuruluş aşağıdaki üstünlüklere sahip olur:

·    Ödül kuruluş için bir prestij sembolüdür.

·    Ödül logosu, belirlenen kurallar çerçevesinde, her türlü tanıtım ve reklam aracında kullanılabilir.

·    Kazanan kuruluşun toplam kalite yönetimindeki başarısının doğrulanmış olması, kendisini mükemmel bir tedarikçi olarak tanıtabilmesine olanak sağlar.

·    Kazanan kuruluş ödüle hak kazanmasının ardından gerçekleştirilecek kongre, seminer ve panel türü platformlarda, Türkiye’de  toplam kalite yönetiminde önde gelen kuruluşlardan biri olarak yer alır ve deneyimlerini diğer kuruluşlarla paylaşır.

·    Kalite Ödülü’nü kazanan kuruluş, müşteri potansiyelini arttırabileceği gibi yeni iş olanaklarına da ulaşabilir.

·    Kazanan kuruluşun çalışanlarında varolan kalite bilinci daha da canlanır; kalite konusunda elde edilen bu üstün başarı kuruluşun çalışanları için haklı bir gurur ve motivasyon kaynağı olur.

 

 MODELLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI

·    Georgia Teknoloji Üniversitesi    Dr. Vinod Singhal

·    Batı Ontario Üniversitesi   Dr. Kevin Hendricks

Toplam 600 firmanın finansal performanslarını benzer boyutta ve aynı endüstri kesiminden belirlenen bir kontrol grubu ile karşılaştırdıkları 2000 yılı araştırma sonuçları

Ayrıntılar: www.efqm.org

 

İki grup, ödül kazananların ödülden 1 yıl öncesini ve ödülden 4 yıl sonrasını kapsayan 5 yıl boyunca izlenmiştir. Ödül kazananlar bir çok performans ölçütünde ortalama olarak belirgin iyileşme göstermiştir.

 

 http://www.kalder.org/TumResimler/images/image/od_1_yeni%5B1%5D.jpg

 

Bu bağımsız ödülü kazanan kuruluşların, yan sanayi ödülü kazanan kuruluşlara göre daha başarılı oldukları gözlendi.

http://www.kalder.org/TumResimler/images/image/od_2_yeni%5B1%5D.jpg

Mükemmellik Modeli’nin Büyük Ölçekli Kuruluşlara daha uygun olduğu yönünde yaygın bir ortak algılama vardır. Bu araştırma sonuçları bunun yanlış olduğunu gösteriyor.

 

 http://www.kalder.org/TumResimler/images/image/od_3_yeni%5B1%5D.jpg

 Bulgular benzer şekilde düşük sermaye yoğunluklu şirketlerin yüksek sermaye yoğunluklulara göre belirgin oranda iyi sonuçlar aldıklarını da göstermiştir. 

http://www.kalder.org/TumResimler/images/image/od_4_yeni%5B1%5D.jpg

 

4. BAŞVURU ŞARTLARI

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’ne başvurabilecek kuruluşlar, konularında bir kalite modeli oluşturabilecek şirketler ve/veya bağımsız bir iş birimi olarak yönetilmek kaydıyla şirketlerin yan kuruluşları olabilir. Kalite yönetiminin temel ilkeleri tüm sektörler ve büyüklüklerine bakılmaksızın, tüm kuruluşlar için geçerlidir.

Ödül, aşağıdaki koşulları sağlayan kuruluşlara açıktır.

·    Başvuran kuruluşun son beş yıl içinde Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü ya da Ege Bölgesi Kalite Büyük Ödülü’nü kazanmamış olması gerekmektedir.

·    Başvuruya temel olan kalite uygulamaları Ege Bölgesi’nde yerleşik fabrika ve işyerlerinde değerlendirilebilir olmalıdır.

·    Başvuran kuruluşun uluslararası faaliyetlerinin yönetim merkezi Türkiye’de bulunmalıdır.

·    Başvuran kuruluşun, son beş yıl içinde, faaliyetlerinin yönetim merkezi Türkiye’de bulunmalıdır.

·    Başvuran kuruluşun, son beş yıl içinde, faaliyetlerinin en az yüzde 50’si Ege Bölgesi’nde yerleşik birimler (çalışanlar veya maddi varlıklar) tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.

·    Başvuran kuruluş bir şirketin bölümü gibi alt birimleri olmamalıdır.

·    Başvuran kuruluş Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sanayi Odaları ve/veya Ticaret Odaları’na kayıtlı bulunmalıdır.

Başvuru dosyasını hazırlamadan önce, başvuracak kuruluşların KalDer İzmir Şubesi ile temasa geçerek ödüle başvurma konusundaki gereksinimleri görüşmeleri yararlı olacaktır. Başvuru formu talep ederek kuruluşunuzun konumunu kolayca değerlendirebilirsiniz.

5. BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru süreciyle ilgili her türlü ayrıntılı bilgi için lütfen Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi ile iletişime geçiniz.

 

 

 EBMÖ Başvuru Dökümanı için Tıklayınız.

Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
Get it on Google Play
Copyright © 2012 TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ